Beckhoff CX8090 | Embedded PC with EthernetCX8090 là một hệ thống điều khiển có cổng Ethernet chuyển đổi. Nó hỗ trợ các giao thức như Ethernet thời gian thực, ADS UDP/TCP, Modbus TCP client/server hoặc giao tiếp TCP/IP-UDP/IP mở. Các kết nối terminal K-bus hoặc E-bus có thể được gắn theo nhu cầu; CX8090 tự động nhận diện loại hệ thống I/O được kết nối trong giai đoạn khởi đầu. Hệ thống điều khiển được lập trình bằng TwinCAT thông qua giao diện fieldbus hoặc giao diện Ethernet bổ sung.

Hệ thống các PC/PLC hãng Beckhoff:


Hệ thống các module/IO mạng EtherCAT của Beckhoff: