B&R 3IF260.60-1 2005 CPU or programmable interface processor, 

850 kB SRAM, 1.5 MB FlashPROM, 1 insert slot for connectable interface modules


Nhà sản xuất: B&R
Mã đặt hàng: 3IF260.60-1

Thiết bị và phụ kiện cho hệ PLC B&R 2005:


Xem thêm: