Beckhoff CX8090 | Máy tính nền nhúng với Ethernet


CX8090 là một hệ thống điều khiển với một cổng Ethernet chuyển đổi. Nó hỗ trợ các giao thức như Ethernet thời gian thực, ADS UDP/TCP, Modbus TCP client/server hoặc giao tiếp TCP/IP-UDP/IP mở. Các terminal K-bus hoặc E-bus có thể được kết nối theo yêu cầu; CX8090 tự động nhận biết loại hệ thống I/O được kết nối trong giai đoạn khởi động. Hệ thống điều khiển được lập trình bằng TwinCAT qua giao diện bus trường hoặc giao diện Ethernet bổ sung.Video demo về Beckhoff CX8090: