Schneider HMIGXU5512 | 10.1 inch widescreen, Universal model, 2serial ports,1Ethernet port, embeddedRTCCác dịch vụ cho màn hình HMI Schneider HMIGXU5512

  • Cung cấp thiết bị phần cứng: Cũ/ mới.
  • Sữa chữa các hỏng hóc phần cứng như như: Hư cảm ứng, chết hiển thị, không lên nguồn, ...
  • Upload/ download chương trình giao diện.
  • Lập trình/ chỉnh sửa chương trình theo yêu cầu.
Video về màn hình Schneider HMI HMIGXU5512 được sử dụng trong thực tế:
  • Tủ điện sử dụng màn hình HMIGXU5512 kết nối với PLC Schneider TM221CE40U (M221) và các biến tần ATV310, ATV930

  • Kết nối HMIGXU5512 với nhiều PLC Schneider TM218LDA16DRN (M218) cùng lúc