KL9010 | End terminal


KL9010 | Kết thúc bus K

Bộ kết thúc bus KL9010 là bắt buộc cho việc trao đổi dữ liệu giữa Bus Coupler và Bus Terminals. Mỗi bộ lắp ráp phải được kết thúc ở đầu phải bằng một bộ kết thúc bus KL9010. Bộ kết thúc bus không có bất kỳ chức năng hoặc tiện ích kết nối nào khác.

Nhà sản xuất: Beckhoff
Mã đặt hàng: KL9010