KL5151 | Bus Terminal, 1-channel encoder interface, incremental, 24 V DC HTL, 100 kHz


KL5151 | Bus Terminal, Giao diện giao tiếp bộ mã hóa 1 kênh, tăng dần, 24 V DC HTL, 100 kHz


Bus Terminal KL5151 là một giao diện để kết nối một bộ mã hóa tăng dần 24 V (24 V HTL). Một bộ đếm 32 bit với bộ giải mã quadrature và một bộ latch 32 bit cho xung không đổi có thể được đọc, thiết lập hoặc kích hoạt. Ngoài ra, KL5151 có thể được sử dụng như một bộ đếm lên/xuống. Nguồn cấp 24 V cho bộ mã hóa có thể được cung cấp trực tiếp thông qua các điểm kết nối terminal.


Nhà sản xuất: Beckhoff

Mã đặt hàng: KL5151