Siemens S7-1200 vs Beckhoff CX8090


Hình ảnh, video minh họa được thực hiện với:

- Phần mềm Beckhoff TwinCAT

- Phần mềm Siemens TIA Portal

- PLC Siemens S7-1200

- PC Beckhoff CX8090


1. Viết chương trình cho CX8090 với phần mềm TwinCAT 2

- Chuẩn bị vùng nhớ để giao tiếp truyền thông với PLC Siemens S7-1200

- Viết chương trình tets I/O đơn giản2. Viết chương trình cho PLC Siemens S7-1200 với phần mềm TIA Portal

- Chuẩn bị vùng nhớ để giao tiếp truyền thông với Beckhoff CX8090

- Viết chương trình tets I/O đơn giản3. Chạy thử
- Download chương trình xuống PLC S7-1200 và PC CX8090
- Kết nối mạng Ethernet TCP và kiểm thử