Kết nối PLC S7-1200 với HMI Siemens Smart 700 IE V3, 1000 IE V3/ Smart Line 700, Smart Line1000


Hình ảnh và video minh họa được thực hiện bởi:
- PLC Siemens S7-1200
- HMI Siemens Smart Line 700 IE V3
- Phần mềm lập trình PLC Siemens TIA Portal
- Phần mềm thiết kế giao diện HMI Siemens WinCC Smart

1. Viết chương trình PLC Siemens với phần mềm TIA Portal
- Khai báo vùng nhớ trung gian để giao tiếp với HMI Smart Line
- Viết một đoạn chương trình PLC đơn giản để kiểm tra kết nối giữa HMI và PLC2. Thiết kế giao diện HMI Smart với phần mềm WinCC Flexible SMART

3. Download chương trình xuống PLC và HMI, kiểm tra kết nối