Lập trình PLC Wago 750-838 cơ bản

Chuẩn bị:
- Phần mềm lập trình PLC Wago I/O Pro
- Cáp kết nối PLC Wago với máy tính 750-923

1. Khai báo cấu hình phần cứng PLC Wago 750-838 và các module


2. Viết một chương trình cơ bản để test


3. Download chương trình xuống PLC Wago và chạy thử