Kết nối EP1008, EP2308 với Beckhoff CX8090


Ghi chú: Hình ảnh/ video minh họa được thực hiện với
- Phần mềm lập trình TwinCAT 2
- PC nhúng trình điều khiển PLC Beckhoff CX8090
- EtherCAT Box EP1008-0002, EP2308-0002

1. Khai báo cấu hình mạng EtherCAT với phần mềm Beckhoff TwinCAT System Manager


2. Viết chương trình điều khiển PLC để test thử kết nối với EP2308-0002 và EP1008-0002
- Bằng phần mềm Beckhoff TwinCAT PLC Control


3. Download chương trình xuống CX8090 và chạy thử